footer-logo

เกี่ยวกับเรา

SmackONE (Samui Accom Co.,Ltd.) เป็นผู้ให้บริการรถรับส่งสนามบินสมุยอย่างเป็นทางการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของการท่องเที่ยวประเทศไทย ผู้ให้บริการโดยสารเดินทางจากสนามบินสมุยไปยังโรงแรมหรือจุดหมายปลายทางที่คุณเลือกได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด

พนักงานขับรถของเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วน สร้างความมั่นใจในการเดินทางของคุณ ความชำนาญของเรา พร้อมบริการให้คุณไปถึงจุดหมายได้ตรงเวลาอย่างปลอดภัย

ในกรณีจองล่วงหน้า พนักงานของเราจะแสดงชื่อของคุณบนแผ่นป้ายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า

SmackONE ได้รับการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus และยานพาหนะทุกคันได้ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนการให้บริการทุกครั้ง

บริการของเรา

our-service รับส่งแบบส่วนตัว
(Private Transfer)
our-service รับส่งแบบรวมกลุ่ม
(Shuttle Service)
our-service รถเช่าพร้อมคนขับ
Hourly rate with driver
our-service ตั๋วเรือ
(Ferry Ticket)

อัตราบริการ

ประเภท/เส้นทาง โซน 1 1-10 กม.
บางรักษ์, บ่อผุด,
เฉวง, เชิงมน
โซน 2 11-15 กม.
เฉวงน้อย, แม่น้ำ
โซน 3 16-20 กม.
ละไมเหนือ, กลาง,
บ้านใต้, บางปอ
โซน 4 21-25 กม.
ละไมใต้, หัวถนนหน้าทอน
โซน 5 > 26 กม.
แหลมเส็ด, ลิปะน้อย,
พังกา, ตลิ่งงาม
เที่ยวเดียว ไป-กลับ เที่ยวเดียว ไป-กลับ เที่ยวเดียว ไป-กลับ เที่ยวเดียว ไป-กลับ เที่ยวเดียว ไป-กลับ
service-rate
สูงสุด 2 ท่าน / คัน
฿415 ฿830 ฿490 ฿980 ฿680 ฿1,360 ฿820 ฿1,640 ฿980 ฿1,960
service-rate
สูงสุด 4 ท่าน / คัน
฿490 ฿980 ฿590 ฿1,180 ฿750 ฿1,500 ฿900 ฿1,800 ฿1,070 ฿2,140
service-rate
สูงสุด 10 ท่าน / รถตู้
฿680 ฿1,360 ฿750 ฿1,500 ฿820 ฿1,640 ฿980 ฿1,960 ฿1,150 ฿2,300
service-rate
สูงสุด 2 ท่าน / คัน
฿490 ฿980 ฿590 ฿1,180 ฿750 ฿1,500 ฿900 ฿1,800 ฿1,070 ฿2,140
ประเภท/เส้นทาง บางรักษ์, บ่อผุด,
เฉวง
เฉวงน้อย, แม่น้ำ ละไมเหนือ,
ละไมกลาง,
บ้านใต้, บางปอ
ละไมใต้, หัวถนนหน้าทอน แหลมเส็ด, ลิปะน้อย,
พังกา, ตลิ่งงาม
service-rate
สูงสุด 10 ท่าน / รถตู้
฿100 ฿150 ฿170 ฿200 ฿300
TOYOTA ALTIS
สูงสุด 2 ท่าน / คัน
TOYOTA FORTUNER
สูงสุด 4 ท่าน / คัน
TOYOTA CAMRY
สูงสุด 2 ท่าน / คัน
TOYOTA COMMUTER
สูงสุด 10 ท่าน / รถตู้
service-rate service-rate service-rate service-rate
4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง
1,600 2,800 1,700 3,000 1,700 3,000 1,800 3,200
เพิ่มเวลา

500 / ชั่วโมง
เพิ่มเวลา

500 / ชั่วโมง
เพิ่มเวลา

500 / ชั่วโมง
เพิ่มเวลา

500 / ชั่วโมง
นอกเวลาให้บริการ
22:00-07:00

600 / ชั่วโมง
นอกเวลาให้บริการ
22:00-07:00

600 / ชั่วโมง
นอกเวลาให้บริการ
22:00-07:00

600 / ชั่วโมง
นอกเวลาให้บริการ
22:00-07:00

600 / ชั่วโมง

เงื่อนไข

 • เวลาในการให้บริการรถเช่า ในเวลาปกติ ตั้งแต่ 07.00 - 22.00 น.
 • เมื่อใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับผู้เช่าสามารถใช้รถได้ตลอดระยะเวลาการเช่า (4 ชั่วโมงติดต่อกันหรือ 8 ชั่วโมงติดต่อกัน)
 • การใช้รถเกินเวลาจากระยะเวลาที่เช่า (4 ชั่วโมงหรือ 8 ชั่วโมง) คิดค่าล่วงเวลาเพิ่ม 500-1,200 บาทต่อชั่วโมง ตามประเภทรถที่เช่า
 • การใช้รถนอกเวลาปกติ ตั้งแต่เวลา 22.00 - 07.00 น. คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง
 • กรณียกเลิกการจอง
  • ยกเลิกล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินจองทั้งหมด
  • ยกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองทั้งหมด
 • ราคารวม: พนักงานขับรถ, น้ำมันเชื้อเพลิง
 • SmackONE ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสาร ยานพาหนะทั้งหมดของเราได้รับการฆ่าเชื้อก่อนและหลังการเดินทางทุกครั้ง พนักงานใส่ใจ และระมัดระวังในการป้องกัน ด้วยการรักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับผู้โดยสารทุกครั้ง
ประเภท/เส้นทาง จาก
เกาะสมุย
ถึง เวลาออก เวลามาถึง ราคา
        ผู้ใหญ่ เด็ก
service-rate
เรือลมหลักคิรินทร์ฯ
ท่าเรือพระลาน เกาะพะงัน 08:00 08:30 ฿350.00 ฿175.00
12:00 12:30 ฿350.00 ฿175.00
16:30 17:00 ฿350.00 ฿175.00
เกาะเต่า 08:00 09.30 ฿700.00 ฿350.00
เงื่อนไข
เรือลมหลักคิรินทร์ฯ
 • เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป = จ่ายครึ่งราคาของผู้ใหญ่และ ถ้าสูงเกิน 130 เซนติเมตร = ราคาของผู้ใหญ่
 • ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี = ฟรี